top of page

Adatkezelési szabályzat

ÁLLÁSRA JELENTKEZÉS ÉS MUNKAERŐ-PIACI ADATBANK

Az Apollo Solutions kft. a hozzá munkavégzésre jelentkező pályázók adatait álláshirdetései során vagy hirdetés hiányában akkor, ha éppen aktuálisan van betölthető, felajánlható álláshely, az ebben a pontban összefoglaltak szerint kezeli.

Az Apollo Solutions kft. lehetőséget biztosít továbbá arra is, hogy aki nála munkát szeretne vállalni, az kérhesse, hogy jelentkezését az Apollo Solutions kft. megőrizze akkor is, ha éppen aktuálisan nincs betölthető, felajánlható álláshely számára vagy nem került felvételre a meghirdetett állásra. Az érintett a jelentkezésével bekerülhet az erre a célra kialakított adatbázisba, így ha megüresedik egy olyan álláshely, amelynek betöltésére az érintett végzettsége, képzettsége, szakmai tapasztalata alapján alkalmas lehet, akkor az Apollo Solutions kft. fel tudja venni vele a kapcsolatot.

1. MI JOGOSÍTJA FEL AZ APOLLO SOLUTIONS KFT.-T AZ ADATOK KEZELÉSÉRE?

Az Apollo Solutions kft. az adatokat az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezeli, ami abban nyilvánul meg, hogy azokat az álláslehetőségek iránt érdeklődő maga juttatja el az Apollo Solutions kft.-nek. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Ha éppen aktuálisan nincs betölthető, felajánlható álláshely, akkor pedig az érintett önkéntes hozzájárulása abban is megnyilvánul, hogy külön kéri, hogy bekerülhessen az álláslehetőségek iránt érdeklődőket tartalmazó munkaerő-piaci adatbankba. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Ha az érintett csak beküldi az önéletrajzát, érdeklődését, akkor az Apollo Solutions kft. felhívja a figyelmét a munkaerő-piaci adatbankba bekerülés lehetőségére a szükséges adatbanki nyilatkozat kitöltésére. Ha az érintett élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor a beküldött adatait az Apollo Solutions kft. az adatbankba felveszi. Ellenkező esetben az adatokat az Apollo Solutions kft. visszaküldi, vagy ha az érintett azt kéri, akkor megsemmisíti, törli.

2. MILYEN ADATOKAT KEZELÜNK?

Adat Miért?

 • név: az álláslehetőség iránt érdeklődő azonosításához, nyilvántartásához, megszólításához

 • értesítési cím: az álláslehetőség iránt érdeklődővel való kapcsolattartáshoz, a felmerülő betölthető álláshelyről történő értesítéshez

 • telefonszám :az álláslehetőség iránt érdeklődővel való kapcsolattartáshoz, a felmerülő betölthető álláshelyről történő értesítéshez

 • e-mail-cím: az álláslehetőség iránt érdeklődővel való kapcsolattartáshoz, a felmerülő betölthető álláshelyről történő értesítéshez

 • az álláslehetőség iránt érdeklődés során önként beküldött további személyes adatok, így különösen:

  •  hol szeretne elhelyezkedni (tevékenységi kör, szakmai terület és/vagy földrajzi terület): a betölthető álláshely kiválasztásához

  • önéletrajzban megjelölt adatok (jellemzően az azonosító adatok, így születési hely idő, iskolai végzettség képzettség, szakképzettség, szakmai tapasztalat, betöltendő munkakörrel kapcsolatos igény):

  • a betölthető álláshelyre alkalmasság megvizsgálásához

  • motivációs levélben megjelölt adatok (mi indokolja a motivációt az Apollo Solutions kft.-hez jelentkezésre): 

  • a betölthető álláshely kiválasztásához

  • képzettséget igazoló iratokban szereplő adatok (nyelvtudás szintje, diploma, érettségi átlaga stb.): 

  • a betölthető álláshelyre alkalmasság megvizsgálásához

  • megváltozott munkaképességre vonatkozó adat (szakértő szerv által kiállított szakvéleményben az érintett munkaképesség változásának, egészségi állapotának, egészségkárosodásának mértéke, és a fogyatékosság ténye) [2011. évi CXCI. törvény 23. § (7) bek.]

  • ha az érintett kéri, hogy ezt is vegye figyelembe az Apollo Solutions kft. az álláslehetőség betöltésének mérlegelésénél

 

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy ha kérik megváltozott munkaképességük figyelembe vételét az álláskeresés és a betölthető munkakörben való foglalkoztatás során és ehhez beküldik a szakértő szerv által kiállított szakvélemény másolatát, akkor abból az azonosító adatokon és munkaképesség változásának, egészségi állapotnak, egészségkárosodásnak a mértékén, és a fogyatékosság tényén kívül minden adatot – így az egészségkárosodás jellegére, orvosi kezelésekre, betegségekre vonatkozó adatokat – szíveskedjenek törölni.

 

3. MILYEN CÉLBÓL KEZELJÜK AZ ADATOKAT?

Az adatokat az Apollo Solutions kft. azért kezeli, hogy a megüresedő álláshelyeire ki tudja választani azokat az alkalmas jelölteket, akik maguk is a Apollo Solutions kft.-nél szeretnének elhelyezkedni.

4. MEDDIG KEZELJÜK AZ ADATOKAT?

Az álláshirdetéshez vagy hirdetés hiányában is éppen aktuálisan betölthető, felajánlható álláshelyre kiválasztáshoz az adatokat az Apollo Solutions kft. a kiválasztási eljárás végéig kezeli, azaz addig, amíg az álláshelyet be nem tölti vagy meg nem születik az a döntés, hogy az álláshely betöltésére az eljárást alkalmas jelentkező hiányában lezárja.

A munkaerő-piaci adatbankba jelentkező adatait az Apollo Solutions kft. a jelentkezését követő 1 évig kezeli, azt követően külön értesítés nélkül az adatokat törli, a beküldött dokumentumokat megsemmisíti vagy visszaküldi a jelentkezőnek.

Természetesen az érintett ezen határidőt megelőzően is visszavonhatja a jelentkezését (hozzájárulását az adatai kezeléséhez), ebben az esetben az Apollo Solutions kft. az adatokat a hozzájárulás visszavonását követően törli, a beküldött dokumentumokat megsemmisíti vagy visszaküldi a jelentkezőnek.

A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban a 1094 Budapest Ferenc tér 13. 2/7. postacímen, vagy az info@apollosolutions.hu e-mail-címen kérheti.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

5. KIKNEK ADJUK ÁT AZ ÖN ADATAIT (KIK AZ ÖN ADATAINAK CÍMZETTJEI)?

Az Apollo Solutions kft. nem vesz igénybe adatfeldolgozót a munkaerő-piaci adatbankjában megvalósított adatkezeléshez.

6. KIK ISMERHETIK MEG AZ ADATOKAT?

Az adatokat az Apollo Solutions kft.-nél a munkaerő toborzását és kiválasztását végző munkavállalók, az érintettnek a betöltendő állásra történő felvételéről döntő leendő vezető (munkáltatói jogkörgyakorló) ismerheti meg. Az adatokat az Apollo Solutions kft. nem továbbítja más szervezetnek vagy személynek.

 

Az Apollo Solutions kft. Munkavállalói Ajánlási Programjával kapcsolatos adatkezeléséről

 

1. Adatkezelő

Apollo Solutions kft. (Székhely: 1094 Budapest, Ferenc tér 13. 2/7, Cg. 01-09-358442, adószám: 27946888-2-43 )

Az Apollo Solutions kft. adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@apollosolutions.hu

 

2. Mi jogosítja fel az Apollo Solutions kft.-t az adatok kezelésére?

Az adatok kezelése szükséges az Apollo Solutions kft. a saját, valamint az ajánló munkavállaló jogos érdekeinek az érvényesítéséhez. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pont] Az Apollo Solutions kft. jogos érdeke fűződik ugyanis ahhoz, hogy a betölthető álláshelyre minél szélesebb jelentkezői körből válogathasson, különösen olyan személyek közül, akik az Apollo Solutions kft. valamely munkavállalója véleménye szerint az álláshely betöltésére alkalmasak, növelve ezzel az álláshelyek betöltésének sikerességét és a kiválasztottak foglalkoztatását hosszú távú fenntartását. Az adatkezelés az ajánló munkavállalónak is érdeke, hiszen az Apollo Solutions kft. munkavállalói ajánlásai programja elismeri azoknak a munkavállalóknak az Apollo Solutions kft. humánerőforrás gazdálkodásában való közreműködését, akik eredményesen ajánlottak.

Az Ajánló munkavállaló adatai szükségesek a részére kifizetendő juttatás adóügyi és számviteli elszámolásával kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítéséhez. [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pont] Az adóügyi bizonylatnak minősülő adatok kezelése szükséges az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 77. § és 78. § és 202-205. §§-ban foglalt adóelszámolási és bizonylat őrzési, a számviteli bizonylatnak minősülő adatok kezelése pedig szükséges a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli tv.) 166. § (1) és 169. § (2) bekezdése szerinti számviteli bizonylat őrzési jogi kötelezettség teljesítéséhez.

 

3. Milyen adatokat kezelünk?

Adat

Az adatkezelés célja

 • Név: Az ajánlott munkavállaló azonosításához

 • E-mail cím: Az ajánlott munkavállalóval való kapcsolattartási célból

 • Személyügyi törzsszáma: Az ajánlott munkavállaló azonosításához és a díj számfejtéséhez

 • Személyügyi terület: Az ajánlott munkavállaló azonosításához

 • Személyügyi részterület: Az ajánlott munkavállaló azonosításához

 • Szervezeti egység: Az ajánlott munkavállaló azonosításához

 • Munkakör: A díj jogosultsági feltételeinek vizsgálatához

 

4. Milyen célból kezeli az Apollo Solutions kft. az adatokat?

Az Apollo Solutions kft. az adatokat a Munkavállaló Ajánlási Programban résztvevő Ajánló munkavállaló ajánlási díjra való jogosultságának megállapítása céljából kezeli. Az adatkezelésnek további célja a juttatás folyósítása és annak számviteli és adóügyi elszámolása, igazolása.

 

5. Meddig kezeli az Apollo Solutions kft. az adatokat?

A Munkavállalói Ajánlási Programmal összefüggő adatokat, ide nem értve a számviteli bizonylatokat az Apollo Solutions kft. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 286. § (1) bekezdése alapján 3 évig kezeli.

Az adóügyi bizonylatokat az Apollo Solutions kft. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 77. § és 78. § és 202-205. §-aiban foglaltak szerint az adóbevallás évét követő 5 évig, számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) és 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kezeli.

 

6. Kiknek adjuk át az Ön adatait (Kik az Ön adatainak címzettjei)?

Adatait harmadik félnek nem adjuk át.

 

7. Kik ismerhetik meg az adatokat?

Az adatokat a Apollo Solutions kft.-nél a munkaerő toborzását és kiválasztását az ajánlót megillető díj elszámolását, számfejtését végző munkavállalók ismerhetik meg. Az adatokhoz hozzáférhetnek továbbá az Apollo Solutions kft.-nek és adatfeldolgozójának az informatikai infrastruktúra üzemeltetésében résztvevő munkavállalói is, amennyiben az üzemeltetés során ellátandó feladtuk teljesítéséhez az elengedhetetlen.

Az adatokat megismerhetik továbbá feladatkörükben eljárva az Apollo Solutions kft. belső működését, a munkavégzés szabályosságát ellenőrző erre kijelölt szervezeti egységek ellenőrzést végző munkavállalói is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, az adatvédelmi tisztviselő), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

Ugyancsak megismerhetik az adatokat konkrét eljárásban a törvény alapján arra feljogosított szervezetek, személyek annyiban és olyan mértékben, amely a megkeresésük, jogszabályban előírt kötelezettségük céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas.

 

8. Milyen jogok illetik meg?

a. Hol érhetem el a Apollo Solutions kft.-t, ha a jogaimmal szeretnék élni?

A személyes adatokkal kapcsolatban igényét bármikor bejelentheti az alábbi elérhetőségeken:

 • levélben: Apollo Solutions kft. 1094 Budapest Ferenc tér 13. 2/7 címen

 • e-mail-ben: az info@apollosolutions.hu e-mail-címen.

Az Apollo Solutions kft. az érintett kérelmére a válaszát indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül adja meg. Ha a kérelem nagyon összetett vagy nagyszámú kérelem kerül benyújtásra, akkor az Apollo Solutions kft. jogosult meghosszabbítani 2 hónappal ezt a határidőt, de erről az érintettet 1 hónapon belül értesíteni fogjuk.

Ha valamely okból nem tudjuk az érintett kérelmét teljesíteni, akkor ennek okairól is fogjuk az érintettet tájékoztatni a kérelme benyújtásától számított 1 hónapon belül.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy megalapozatlan vagy ugyanazokra az adatokra vonatkozóan rendszeresen ismétlődő, túlzó kérelmeik esetén a teljesítés díját felszámíthatjuk, vagy megtagadjuk a kérelmet.

Az Apollo Solutions kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben törlési, helyesbítési vagy az adatkezelés korlátozására vonatkozó kérelmükben jelzik, hogy az Apollo Solutions kft. tájékoztassa Őket azokról, akik az adataikat feldolgozták, vagy akiknek azok továbbításra kerültek, akkor az Apollo Solutions kft. e személyekről is tájékoztatja az érintetteket a kérelmük teljesítésére vonatkozó válaszában.

b. Hozzáférés (tájékoztatás) kérése

 

Az érintettek bármikor kérhetnek tájékoztatást arról, hogy az Apollo Solutions kft. kezeli-e az adataikat, és ha igen, akkor azokhoz hozzáférést is kaphatnak.

 • Ha kérelmükben konkrétan nem jelölik meg az érintettek, hogy mikre kíváncsiak a rájuk vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban, akkor az adataikon túl az alábbiakról adunk tájékoztatást:

 • milyen adataikat kezeli az Apollo Solutions kft.,

 • azokat honnan szerezte (adatok forrása),

 • milyen célból kezeli az Apollo Solutions kft. az adataikat (az adatkezelés céljáról),

 • mi jogosítja fel az Apollo Solutions kft.-t az adatok kezelésére (jogalapjáról),

 • mikortól és meddig kezeli az Apollo Solutions kft. az adataikat (időtartamáról),

 • azokról, akikkel az adatokat közölte vagy közölni fogja az Apollo Solutions kft.,

 • milyen jogok illetik meg az érintetteket az adataik kezelésével kapcsolatban

 • ha az érintettek adatait EGT (Európai Unió tagállami és Norvégia, Lichtenstein, Izland) tagállamokon kívülre vagy nemzetközi szervezetnek továbbítjaz Apollo Solutions kft., akkor arról, hogy mi biztosítja a megfelelő adatkezelést ezekben az esetekben.

 

c. Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése

Az érintett a közvetlen módosítás lehetősége mellett is kérheti az adatának helyesbítését. Ha rossz, nem valós adatát kezeli az Apollo Solutions kft. akkor az érintett kérheti annak módosítását, a helyes, valós adat kezelését.
Ha nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes-e vagy pontos-e, akkor az Apollo Solutions kft. az adatot nem helyesbíti, hanem korlátozza mindaddig, amíg ellenőrzésre kerül az adat pontossága.

 

d. Az adatok törléséhez való jog

Ha az érintett az adatainak a törlését kérte, az Apollo Solutions kft. ezt a törlési kérést az adatkezeléssel szembeni tiltakozásnak tekinti, mivel az adatkezelésre az Apollo Solutions kft. jogos érdeke alapján kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Ha nincs olyan ok, ami miatt az adatot muszáj kezelni az Apollo Solutions kft. az adatot törli.

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a törlési kéréstől függetlenül az Apollo Solutions kft. az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.

Egyéb esetekben az Apollo Solutions kft. az adatokat akkor törli, ha azok kezelésének jogellenessége kerül megállapításra vagy magyar, vagy uniós jogi kötelezettség írja elő az adatok törlését.

Olyan adatnak a törlését az Apollo Solutions kft. nem végezheti el, aminek a kezelésére az Apollo Solutions kft. jogi kötelezettség vagy közérdekű feladatai ellátása miatt, vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján (pl.: járványveszélyes helyzet megakadályozása miatt) köteles. Ugyancsak meg kell tartani azokat az adatokat, amiket tudományos kutatás vagy a levéltári archiválás vagy statisztikai célból kell kezelni vagy azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

 

e. Korlátozáshoz való jog

Az érintett kérheti, hogy az Apollo Solutions kft. korlátozza az adatainak kezelését. Ebben az esetben az érintett adatait az Apollo Solutions kft. nem fogja felhasználni, azokat csak tárolja. Az érintett adatainak kezelését akkor korlátozza az Apollo Solutions kft., ha az érintett

 • vitatja, hogy az Apollo Solutions kft. által kezelt adatai pontosak, de még ellenőrizni kell az érintett adatai pontosságát,

 • ellenzi, hogy adatait az Apollo Solutions kft. törölje, és kéri azok megőrzését,

 • igényli, hogy adatait Apollo Solutions kft. megtartsa, mert azok felhasználásával jogi igényt szeretne érvényesíteni (például pert szeretne indítani)

 • tiltakozott az adatkezelés ellen és még meg kell vizsgálni, hogy van-e olyan ok, ami miatt az adatot muszáj kezelni.

 

f. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat is a rá vonatkozó adatkezelés ellen, mivel az adatkezelésre az Apollo Solutions kft. jogos érdeke alapján kerül sor [Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont]. Ha nincs olyan ok, ami miatt az adatot muszáj kezelni, akkor az adatkezelést az Apollo Solutions kft. megszünteti, az adatokat pedig törli.

Ha az adatokat szerződés teljesítéséhez vagy a szerződést megelőzően az érintett kérésére megteendő lépések megtételéhez, jogi kötelezettség teljesítéséhez, az érintett vagy harmadik személy létfontosságú érdekeinek (pl. életének) védelméhez szükséges kezelni, akkor a tiltakozástól függetlenül az Apollo Solutions kft. az adatokat akkor törli, ha a személyes adatokra már nincs szükség.

Olyan adatnak a törlését az Apollo Solutions kft. nem végezheti el, aminek a kezelésére az Apollo Solutions kft. jogi kötelezettség vagy közérdekű feladatai ellátása miatt vagy népegészségügy területét érintő közérdek alapján (járványhelyzet) köteles, vagy ami jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

9. Hova fordulhat jogai védelmében?

Ha sérelmesnek véli azt, ahogy az Apollo Solutions kft. a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Apollo Solutions kft.-t keresse meg panaszával. A panaszát minden esetben megvizsgáljuk, és mindent megteszünk azért, hogy kezeljük azt.

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Apollo Solutions kft. kezeli az adatait, vagy nem kíván panaszt tenni, hanem közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

Lehetőség van továbbá arra is, hogy adatainak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

bottom of page